Všeobecné podmínky ankety Žebřík 2011

Vydáno 27.12.2011 | autor: Petr Lenk


iREPORT s.r.o. se sídlem Praha 3, Ondříčkova 13, PSČ 130 00, IČ: 24760919, zapsána v Obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172111 (dále jen pořadatel), je pořadatelem hudební ankety Žebřík 2012 (dále jen anketa).

Pro účely pořádání ankety vydává pořadatel tato pravidla ankety.

1.  Harmonogram hlasování a soutěže:

Domácí část

1. kolo: 1.1.2013 (od 00:00 hod) – 31.1.2013 (do 00:00 hod) – základní kolo
2. kolo: 1.2.2013 (od 00:00 hod) – 28.2.2013 (do 00:00 hod) – nominační kolo

Zahraniční část

1.1.2013 (od 00:00 hod) – 28.2.2013 (do 00:00 hod)

2. Pravidla hlasování

2.1. Anketa je rozdělena do dvou hlavních částí: domácí část, zahraniční část. Každá z částí je rozdělena do deseti kategorií: 1) SKUPINA, 2) ALBUM, 3) SKLADBA, 4) VIDEOKLIP, 5) ZPĚVÁK, 6) ZPĚVAČKA, 7) OBJEV, 8) AKCE, 9) FILM, 10) PRŮSER. Domácí část je rozdělena do dvou hlasovacích kol: Základní kolo probíhá od 1.1.2013 (od 00:00 hod)  – 31.1.2013 (do 00:00 hod), nominační kolo probíhá od : 1.2.2013 (od 00:00 hod)  – 28.2.2013 (do 00:00 hod). Zahraniční část není limitována kolem nominačním, lze v ní libovolně hlasovat od 1.1.2013 (od 00:00 hod) – 28.2.2013 (do 00:00 hod).

2.2. Do hlasování v základním kole domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie D jméno příjmení nebo název (příklad: ZB_5_D_PETR_NOVAK), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na www.anketazebrik.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS. V zahraniční části zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie Z jméno příjmení nebo název (příklad: ZB_2_Z_SABOTAGE), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na www.anketazebrik.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS na telefonní číslo 900 06 09, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. Cena jedné SMS zprávy je 9 Kč včetně DPH, ze Slovenska max. 0,201 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o..

2.3. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodnou hlasující pomocí SMS hlasování, a to vždy v období určených pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu SMS hlasování.  SMS hlasy se odevzdávají jednotlivým interpretům. SMS hlasy v jednotlivých kolech se sčítají. V případě rovnosti hlasů v některém z kol rozhodne o postupujících Pořadatel soutěže.

2.4. Do nominačního kola domácí části postupuje vždy pět interpretů, kteří v základním kole získají nejvyšší počet SMS hlasů. Nominovaní budou uveřejněni 1. února na www.anketazebrik.cz, v abecedním pořadí. Z nominačního vzejdou tři vítězové v každé kategorii, kteří obdrží nejvíce hlasů  (1.místo – nejvyšší počet hlasů, 2.místo – druhý nejvyšší počet hlasů, 3.místo – třetí nejvyšší počet hlasů). Všichni vítězové ankety budou zveřejněni 15.3.2012 na slavnostním vyhlášení hudebních cen Žebřík 2012.


3.  Pravidla soutěže

3.1. Hlasující, kteří se zúčastní SMS hlasování ve správném tvaru, se automaticky stávají účastníky soutěže, v níž vyhrává deset výherců určených následujícím způsobem. Pokud nebude počet SMS ve správném tvaru přijatých do daného hracího kola dělitelný pěti, bude po jeho skončení zaokrouhlen nahoru na nejbližší celé číslo dělitelné pěti a poté rozdělen na pětiny. Výherci níže specifikovaných cen se stávají ti účastníci soutěže, kteří budou v pořadí odpovídajícímu 1/5 (získá 1. cenu), 2/5 (získá 2. cenu), 3/5 (získá 3. cenu) a 4/5 (získá 4. cenu) celkového počtu, resp. zaokrouhleného počtu přijatých SMS.

3.2 Pro stanovení doby doručení textové zprávy je rozhodující čas přijetí SMS do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností Advanced Telecom Services, s.r.o.. Do soutěže budou zařazeny pouze SMS zprávy ve správném tvaru, které došly nejpozději do ukončení daného hlasovacího kola.

3.3 Každý účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní pořadí v každém hlasovacím kole. V případě, že by účastník soutěže soutěžil z více než jednoho telefonního čísla a v rozporu s pravidly tak obsadil dvě či více výherních pořadí, a dále v případě, že by účastník soutěže při hlasování z jednoho telefonního čísla obsadil dvě či více výherních pořadí, započítá se mu pouze nejdříve dosažené výherní pořadí. Zbylá výherní pořadí, která takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož SMS ve správném tvaru byla doručena jako následující po SMS, která byla doručena ve výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže.

4. Ceny pro výherce soutěže

4.1 Ceny pro výherce soutěže budou oznámeny v průběhu ankety na www.anketazebrik.cz.

5. Kontaktování výherce

5.1 Výherce bude telefonicky kontaktován pořadatelem soutěže do 5 dnů od ukončení každého hlasovacího kola na telefonním čísle, ze kterého byla odeslána soutěžní SMS. V případě, že se výherce v době 5 dnů od ukončení příslušného hlasovacího kola ani po třech pokusech nepodaří kontaktovat, je vybrána jako výherní další SMS v pořadí. Pokud se tímto způsobem nepodaří kontaktovat žádného výherce, příslušná výhra nebude předána. Výhry budou k vyzvednutí do 30.3.2013 v sídle společnosti iREPORT s.r.o., Ondříčkova 13, Praha 3, po případné dohodě na adrese pobočky společnosti  iREPORT s.r.o., Plzenecká 57, Plzeň

6 Všeobecné podmínky

6.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České a Slovenské republiky, vždy však s doručovací adresou v ČR nebo SR. V případě účastníků soutěže mladších 18-ti let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v Soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

6.2. Každý výherce v soutěži uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště, telefonním čísle, emailu a dalších údajů (dále jen osobní údaje) pořadateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele a jeho obchodních partnerů.

6.3. Výherce zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem soutěže pro další obchodní a marketingové účely. Výherce dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce Pořadatele soutěže v souvislosti s konáním soutěže.

6.4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže.

6.5. Pořadatel soutěže má výhradní právo definitivního rozhodnutí v případě sporných záležitostí, s čímž účastník Soutěže výslovně souhlasí.

6.6. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Provozovatel soutěže má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla soutěže, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele soutěže anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli soutěže zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení příslušného kola soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele soutěže o námitce je konečné.

6.7. Odpovědi na případné dotazy získá každý soutěžící na emailové adrese: office@ireport.cz

6.8. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele soutěže (www.anketazebrik.cz) a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.

V Praze dne 1.10.2012

 zavřít