Obecná pravidla soutěží

Vydáno 11.04.2013 | autor: iREPORT

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým nebo přechodným bydlištěm na území České a Slovenské republiky, vždy však s doručovací adresou v ČR nebo SR. V případě účastníků soutěže mladších 18-ti let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v Soutěži, tak pro případné převzetí výhry.

2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem soutěže, a osoby spolupracující na soutěži. Účast v soutěži není věkově omezena.

3. Účastí v soutěži uživatelé souhlasí s možným zveřejněním svého jména a města bydliště na portálu iREPORT.cz v případě výhry.

4. Účastníci, kteří nesplňují podmínky účasti v soutěži nebo jednají v rozporu s pravidly, budou ze soutěže vyřazeni. Prokáže-li se přesto, že se výhercem (např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací) stala osoba, která jednala v rozporu s pravidly, její nárok na výhru zaniká.

5. O nároku na výhru v případě nejasností a ve sporných případech rozhoduje s konečnou platností pořadatel soutěže podle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.

6. O výhře jsou výherci vyrozuměni po skončení soutěže e-mailem, popř. telefonicky.

7. Ceny budou předány podle podmínek specifikovaných v oznámení o výhře. Věcné výhry budou výhercům předány v redakci portálu ve stanoveném termínu a čase, případně zaslány poštou na adresu uvedenou při odeslání soutěžních odpovědí. Volné vstupy na hudební akce, není-li upřesněno jinak, jsou zpravidla k dispozici v místě konání.

8. Výhra je nepřenosná, tzn. nelze ji přepsat na jinou osobu ani směnit za jinou cenu.

9. Při převzetí výhry je výherce povinen prokázat svou totožnost.

10. Pořadatel soutěže nenese odpovědnost za kvalitu výhry, příp. za vady a nedostatky zapříčiněné třetím subjektem, tzn. zpravidla dodavatelem výhry.

11. Nárok na výhru zaniká v případě, že není možné výherce kontaktovat pomocí spojení uvedeného při odeslání soutěžních odpovědí, dále pokud věcná výhra uložená v redakci není vyzvednuta ve lhůtě jednoho měsíce od oznámení, příp. pokud volné vstupy či vstupenky na hudební akci nejsou vyzvednuty do doby jejího konání.

12. Každý účastník soutěže uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště, telefonním čísle, emailu a dalších údajů (dále jen osobní údaje) pořadateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele a jeho obchodních partnerů.

13. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem soutěže pro další obchodní a marketingové účely. Výherce dává bezplatný souhlas též se zveřejněním těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce Pořadatele soutěže v souvislosti s konáním soutěže.

14. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla soutěže, případně Soutěž zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání Soutěže.

15. Pořadatel soutěže má výhradní právo definitivního rozhodnutí v případě sporných záležitostí, s čímž účastník Soutěže výslovně souhlasí.

16. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojené. Provozovatel soutěže má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla soutěže, v rámci soutěže jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele soutěže anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli soutěže zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení příslušného kola soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele soutěže o námitce je konečné.

17. Odpovědi na případné dotazy získá každý soutěžící na emailové adrese: office@ireport.cz

 

V Praze dne 1.10.2010

 

zavřít