Všeobecné podmínky ankety Žebřík 2016

Vydáno 17.12.2000 | autor: admin

 

iREPORT s.r.o. se sídlem Řeznická 1891/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24760919, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172111 (dále jen pořadatel), je pořadatelem hudební ankety Žebřík (dále jen anketa).

Pro účely pořádání ankety vydává pořadatel tato pravidla ankety.

1. Harmonogram hlasování a soutěže:

Domácí část

1. kolo: 1.1.2017 (od 00:00 hod) – 31.1.2017 (do 00:00 hod) – základní kolo

2. kolo: 1.2.2017 (od 00:00 hod) – 28.2.2017 (do 00:00 hod) – nominační kolo

 

Zahraniční část

1.1.2017 (od 00:00 hod) – 28.2.2017 (do 00:00 hod)

 

2. Pravidla hlasování

2.1. Anketa je rozdělena do dvou hlavních částí: domácí část, zahraniční část. Každá z částí je rozdělena do deseti kategorií: 1) SKUPINA, 2) ALBUM, 3) SKLADBA, 4) VIDEOKLIP, 5) ZPĚVÁK, 6) ZPĚVAČKA, 7) OBJEV, 8) AKCE, 9) FILM, 10) PRŮSER. Domácí část je rozdělena do dvou hlasovacích kol: Základní kolo probíhá od 1.1.2017 (od 00:00 hod) – 31.1. 2017 (do 00:00 hod), nominační kolo probíhá od 1.2.2017 (od 00:00 hod) – 28.2.2017 (do 00:00 hod). Zahraniční část není limitována kolem nominačním, lze v ní libovolně hlasovat od 1.1.2017 (od 00:00 hod) – 28.2.2017 (do 00:00 hod).

2.2. Do hlasování v základním kole domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie D jméno příjmení nebo název (příklad: ZB 5 D PETR NOVAK), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na www.anketazebrik.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS. V zahraniční části zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie Z jméno příjmení nebo název (příklad: ZB 2 Z SABOTAGE), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na www.anketazebrik.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS na telefonní číslo 900 11 10, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. Z jednoho telefonní čísla lze hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH, ze Slovenska max. 0,501 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199.

2.3. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodnou hlasující pomocí SMS hlasování, a to vždy v období určených pro hlasování, která jsou pro jednotlivá soutěžní kola uvedena v harmonogramu SMS hlasování. SMS hlasy se odevzdávají jednotlivým interpretům. SMS hlasy v jednotlivých kolech se sčítají. V případě rovnosti hlasů v některém z kol rozhodne o postupujících Pořadatel soutěže.

2.4. Do nominačního kola domácí části postupuje vždy pět interpretů, kteří v základním kole získají nejvyšší počet SMS hlasů. Nominovaní budou uveřejněni 1. února na www.anketazebrik.cz, v abecedním pořadí. Z nominačního kola vzejdou tři vítězové v každé kategorii, kteří obdrží nejvíce hlasů (1. místo – nejvyšší počet hlasů, 2. místo – druhý nejvyšší počet hlasů, 3. místo – třetí nejvyšší počet hlasů). Všichni vítězovét ankety budou zveřejněni 10. 3. 2017 na slavnostním vyhlášení hudebních cen Žebřík.

2.5. Do hlasování v nominačním kole domácí části se hlasující může zapojit zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie D číslo nominovaného (příklad: ZB 5 D1), u zveřejněných nominací je u každé nominace napsán správný vzor hlasovací SMS (hlasovací formulář v nominačním kole neplatí pro domácí část, hlasy zaslány pomocí hlasovacího formuláře, do domácí části, nebudou moci být započítány při konečném sčítání hlasů). V zahraniční části zasláním SMS ve tvaru ZB číslo kategorie Z jméno příjmení nebo název (příklad: ZB 2 Z SABOTAGE), nebo vyplněním hlasovacího formuláře na www.anketazebrik.cz a odesláním vygenerovaného kódu pomocí SMS na telefonní číslo 900 11 10, ze Slovenska na telefonní číslo 6661. Z jednoho telefonní čísla lze hlasovat pouze jednou. Cena jedné SMS zprávy je 10 Kč včetně DPH, ze Slovenska max. 0,501 € s DPH. Technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., infolinka 296 363 199.

3. Všeobecné podmínky

3.1. Každý účastník hlasování uděluje poskytnutím informací o svém jménu, příjmení, adrese bydliště, telefonním čísle, emailu a dalších údajů (dále jen osobní údaje) pořadateli soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jeho platné a řádné účasti v soutěži, jakož i pro další obchodní a marketingové účely pořadatele a jeho obchodních partnerů.

3.2. Hlasující zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem hlasování pro další obchodní a marketingové účely.

3.3. Pořadatel hlasování si vyhrazuje právo kdykoli změnit a upravit podmínky či pravidla hlasování, případně hlasování zrušit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání hlasování.

3.4. Pořadatel hlasování má výhradní právo definitivního rozhodnutí v případě sporných záležitostí, s čímž účastník hlasování výslovně souhlasí.

3.5. Pořadatel hlasování je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v hlasování a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s hlasováním spojené. Provozovatel hlasování má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků z hlasování v případě, že by takový účastník porušoval pravidla hlasování, v rámci hlasování jednal v rozporu s dobrými mravy či jakýmkoli způsobem poškozoval dobré jméno pořadatele hlasování anebo byl z těchto činností důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky k průběhu hlasování lze pořadateli hlasování zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení příslušného kola hlasování. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele hlasování o námitce je konečné.

3.6. Pořadatel hlasování si vyhrazuje právo vyřadit z ankety interprety propagující rasismus, nacismus, fašismus, antisemitismus, protizákonné, extrémně náboženské, politické a protispolečenské postoje.

3.7. Odpovědi na případné dotazy získá každý soutěžící na emailové adrese: office@ireport.cz

3.8. Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání hlasování zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce pořadatele hlasování (www.anketazebrik.cz) a jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele soutěže.

 

V Praze dne 1.10.2016

 

 

Všeobecné podmínky ankety Žebřík 2016 Všeobecné podmínky ankety Žebřík 2016

zavřít